Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser (FULLBOKAT!)

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Masterclass klimatanpassning – effekter, åtgärder och strategier

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att behöva hantera fler och kraftigare översvämningar, höjda havsvattennivåer, ras och skred, hotad vattenförsörjning, torka, hetta, skogsbränder och starka vindar. Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor en bred kunskapsbas i vad som behöver klimatanpassas, vilka aktörer som har ansvaret, hur du räknar på effekter och kostnader samt verktyg och metoder för att arbeta både konkret, strategiskt och processbaserat med klimatanpassning i din verksamhet.

EU har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att styra om kapitalflöden mot hållbara investeringar, integrera hållbarhet i riskhanteringen och främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden. Handlingsplanen innehåller bland annat ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på finansmarknadens aktörer att beakta hållbarhet i interna processer, kapitalförvaltning och rådgivning.

Under sommaren 2019 förväntas Taxonomi-förordningen, som reglerar vad som krävs för att en investering ska få kallas hållbar, och Disclosure-förordningen, som ställer krav på att man offentliggör hur hållbarhet beaktas i interna processer och beskriver vilka risker som är förknippade med en investering, klubbas igenom.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hållbarhet och ESG (Environmental, Social, Governance) för den finansiella sektorn och de viktigaste riskerna och möjligheterna som finns för finansiella aktörer
 • Taxonomi–förordningen – vad det innebär för finansiella produkter samt vilka fastställda krav de måste leva upp till för få benämnas som hållbara
 • Disclosure-förordningen och vad den innebär för hur man måste offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer och att de hållbarhetsrisker som finns förknippade med investeringar
  • Vad kraven innebär för olika aktörer i finansbranschen, till exempel fondförvaltare, banker och kreditinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare
  • Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen, till exempel BMR Solvens II, IDD, MiFID II, UCITS och AIFMD
  • Tidslinje för ikraftträdande och implementering
 • Samt utmaningar och möjligheter lagkraven bringar för finansbranschaktörer

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar i finansbranschen med till exempel företagsstyrning, riskhantering eller kapitalförvaltning, men är även relevant för:

 • Risk management
 • Compliance
 • Internrevision
 • Finansiella rådgivare
 • Finansiella investerare
 • ESG-analytiker
 • Hållbarhetsansvariga i finansbranschen
 • Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar
 • Ansvariga för investeringsstrategier

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning har:

 • Grundläggande kunskaper om relevanta hållbarhetsaspekter för finansbranschen
 • Förståelse för kommande regelverkskrav och hur de träffar er verksamhet
 • En uppfattning om vilka åtgärder er verksamhet behöver vidta för att efterleva de nya kraven
 • Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar
 • Utbildningen i sin form är interaktiv, med diskussioner och mindre övningar under vägens gång och på så vis skapar extra engagemang och värde för deltagarna

 

Den här utbildningen genomförs i samarbete med Di Akademi.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till ämnet och varför det är aktuellt just nu

 

09.15 Hållbarhet och ESG i Finansbranschen
Hållbarhet och hållbar tillväxt kopplat till finansbranschen

 • Utveckling inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet relevant för finansbranschen
 • Koppling mellan hållbarhetsarbete och affärsmodell för finansbranschen

 

10.00 Sätta EU’s handlingsplan i kontext

 • Varför EU:s handlingsplan införs just nu
 • EU:s handlingsplan, syfte och målsättningar

10.30 Kaffe

 

10:45 EU:s handlingsplan och dess regleringar

 • Genomgång av ny förordning med fokus på Taxonomi- och Disclosure-förordningarna
 • Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen;
  • BMR
  • Solvens II
  • IDD
  • MiFID II
  • UCITS & AIFMD

12:00 Lunch

 

13:00 Regelverken och dess implementering i olika branscher Implementering av regelverken i olika verksamheter:

 • Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare
 • Banker och kreditinstitut
 • PE-bolag
 • Fondförvaltare
 • Försäkrings- och investeringsrådgivare

14:30 Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar

 • Datarelaterade utmaningar
 • Integrering av hållbarhet på nya områden och avdelningar
 • Kompetens
 • Varumärke och marknad
 • Efterlevnad av lagkrav

15.00 Kaffe

 

15:15 Övning – EU:s handlingsplan i praktiken
Övergripande kartläggnings övning av hur enskilda bolag träffas direkt och indirekt av lagkraven (här kan deltagarna med fördel applicera övningen på sina egna bolag)

 

16:00 Framtidsspaning
Potentiella effekter av lagkravet för finansbransche

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Utbildningsledare

Viktor Lindroth
Viktor är partner på PwC inom gruppen FS Risk & Regulation och har arbetat som konsult inom den finansiella sektorn i 16 år. Han är bland annat ansvarig för PwC:s svenska gruppering med försäkringsexperter och aktuarier. Viktor har genomfört flertal uppdrag rörande implementering av regelverk på större och medelstora nordiska försäkringsbolag samt på ett flertal banker och kreditmarknadsbolag. Han är aktiv inom flera av PwC:s europeiska arbetsgrupper.

Angelica Berg
Angelica är Senior Manager i PwCs hållbarhetsteam och har mer än 12 års erfarenhet inom hållbarhet, både som konsult och i bolag med företagsövergripande ansvar. Utöver att vara hållbarhetskonsult i PwC och Deloitte har Angelica varit globalt ansvarig för responsible sourcing i Tetra Pak Group samt hållbarhetschef på Fingerprints. Hon har även suttit i styrelsen för UN Global Compact Nordic Network, CSR Forum Danmark. Med erfarenhet från att driva flera globala projekt och tidigare placering i Köpenhamn och Hong Kong har Angelica ett internationellt perspektiv på hållbarhet.

Catrine Engström
Catrine är jurist inom gruppen FS Risk & Regulation på PwC och arbetar med regelverk för finansiella bolag. Hon har tidigare erfarenhet från arbete inom både bank och försäkring. Catrine arbetar bland annat med anpassning och granskning av interna processer och rutiner utifrån tillämpliga regulatoriska krav för såväl stora som mindre aktörer inom den finansiella sektorn.