Uppförandekod – så lyckas du med innehåll, implementering och uppföljning

Uppförandekoden, även kallad code of conduct, är själva grundpelaren för en organisations hållbarhetsarbete. Rätt formulerad och rätt implementerad stakar ut vägen för hela hållbarhetsarbetet. Denna utbildning handlar om hur din verksamhet tar fram, formulerar, implementerar och förankrar en uppförandekod.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Olika typer av uppförandekoder/code of conducts
– Hur en bra utformad kod kan användas som en effektiv utgångspunkt och grundpelare i hela verksamheten
– Vilka delar som en uppförandekod bör täcka in
– Vilka ramverk som finns att tillämpa
– Hur du skapar en intern process för att formulera koden
– Hur du förankrar den i din organisation och hos andra intressenter
– Att implementera uppförandekoden
– Att följa upp att koden efterlevs

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som har del i ansvaret att ta fram styrning för hållbarhetsarbetet, i både små och stora organisationer. Detta kan exempelvis vara roller som hållbarhetsstrateg, hållbarhetschef, inköpare, kravställare, jurist och HR.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– Kunskaper i vad en uppförandekod är och vilken roll den kan spela i arbetet med riskhantering, leverantörskedjearbete och hållbar verksamhetsutveckling.
– Kunskaper i hur du själv kan leda arbetet i din organisation med att utforma, implementera och upprätthålla efterlevnaden av olika typer av uppförandekoder.

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Vad är en uppförandekod?
Uppförandekoder finns i många olika former, omfattningar och syften. Vi ger en introduktion till olika typer av uppförandekoder och vad dessa kan vara redskap för. Vi går igenom ramverk, principer och riktlinjer som går att luta sig mot när en verksamhet tar fram sin uppförandekod.

10.30 Kaffepaus

10.45 I praktiken: Utformning och innehåll
Vi tittar närmare på hur verksamheter kan använda sin uppförandekod, hur den tas fram och förankras samt vilken nivå, tonalitet och fokus som koden ska ha och hur den bör formuleras beroende på om uppförandekoden:
– Ska vara ett övergripande styrdokument för hela verksamheten
– Ska vara ett dokument över hur organisationen förhåller sig till lagstiftningen
– Har som syfte att sprida våra värderingar
– Bygger på det som vi identifierat som våra viktigaste hållbarhetsfrågor (utifrån en väsentlighetsanalys)
– Är en kravställan på våra leverantörer

12.00 Lunch

13.00 Övning: Granska en intern uppförandekod
Vi tittar på några olika exempel på uppförandekoder och analyserar dessa tillsammans. Syften och användningsområden? Bra och mindre bra i utformningen?

13.30 Leverantörsuppförandekoden
Vilken roll spelar en leverantörsuppförandekod och hur skiljer den sig från en intern kod? Vad bör den innehålla, vilka krav ska den ställa? Hur ska den implementeras och användas, och hur följer vi upp efterlevnaden?

14.15 Kaffepaus

14.30 Övning: Granska en leverantörsuppförandekod
Vi tittar på några olika uppförandekoder och analyserar dessa tillsammans. Vi går igenom syften och användningsområden, bra och mindre bra i utformningen, Går den att följa upp? Framgångsfaktorer och förbättringspotential?

15.00 Hur gör man då?
Vi tittar närmre på processen för hur man tar fram en uppförandekod, både intern och extern, samt hur den förankras i verksamheten och hos leverantörerna.
– Process vid framtagande (intern och extern)
– Implementering och uppföljning
– Avvikelsehantering och visselblåsarfunktion
– Framgångsfaktorer och fallgropar

16.15 Och nu då..?
Diskussion om vad jag tar med mig från kursen? Vad ska jag göra när jag kommer tillbaka till kontoret? Vad ser jag för framgångsfaktorer och utmaningar för mig själv och verksamheten jag jobbar i?

16.30 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 7 maj 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Sabis konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Clara Hamrén
Clara är rådgivare i hållbar verksamhetsutveckling på Trossa AB och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och Europarätt. Hon arbetar med uppdrag inom hållbarhetsstyrning, affärsetik, hållbara leverantörskedjor, uppförandekoder och hållbarhetsredovisning för många olika verksamheter. Clara har tidigare varit ansvarig för hållbarhetsarbetet hos branschorganisationen FAR.

 

Valerie Hasler
Valerie är rådgivare i hållbar verksamhetsutveckling på Trossa och arbetar med strategi, hållbarhetsstyrning, hållbara leverantörskedjor, leverantörsgranskningar och redovisning. Hon har bred och mångårig erfarenhet inom hållbar utveckling och projektledning i multinationella företag från olika branscher. Valerie har också flerårig erfarenhet av att utveckla, implementera och revidera företagsprocesser.