Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.

Begränsningar och förbud för farliga ämnen gäller både kemiska produkter och varor. Det regleras både på nationell nivå och på EU-nivå genom förordningar och direktiv. De stora förändringarna sker idag på EU-nivå genom exempelvis tillståndsplikt och begränsningar i REACH-förordningen. Striktare nationella krav på arbetsplatser har dessutom införts genom sänkta hygieniska gränsvärden. Utöver ämnesbegräsningar och förbud är företag skyldiga att arbeta med produktval, dvs identifiera farliga produkter och göra en bedömning om bättre alternativ finns att tillgå.

Både företag och organisationer har mycket att vinna på att anpassa sig och ligga steget före i denna utveckling: Utfasning av farliga kemikalier gör att medarbetarna får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöbelastningen blir lägre, avfallshanteringen förenklas och rapportering till myndigheter eller kunder underlättas. Dessutom blir produkterna attraktivare på en allt mer hållbarhetsdriven marknad. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och det finns även möjlighet att diskutera specifika produkter eller ämnen som ni vill fasa ut i er verksamhet.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Lagstiftning som förbjuder eller begränsar hanteringen av farliga ämnen
– Hur du identifierar ämnen och ämnesgrupper som bör fasas ut
– Principer för att hitta bättre alternativ
– Databaser och andra verktyg som kan användas vid substitution
– Tillämpning av produktvalsprincipen

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer med ansvar för inköp av kemiska produkter
– Miljöchefer och miljöansvariga
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Kvalitetsansvariga
– Personer i organisationen med ansvar för produktutveckling

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna
– kunna ange de farliga egenskaper som utfasningsämnen förknippas med
– kunna motivera arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter
– kunna sätta upp kriterier och välja lämpliga databaser/listor för utfasningsarbetet
– förstå och tillämpa de viktigaste principerna för hur man hittar mindre farliga alternativ
– kunna tillämpa produktvalsprincipen i miljöbalken

Program

9.00    Välkomna

9.15    Introduktion
Vad är ett utfasningsämne? Kemikalieinspektionens kriterier.

10.00    Varför ska man fasa ut farliga ämnen?
Lagstiftning, miljöpolicy och kundkrav.

10.45    PAUS

11.00    Var hittar du relevant ämnesinformation?
Säkerhetsdatablad och klassificering. Databaser/listor.

 12.00    LUNCH 

13.00    Deltagaraktivitet
Identifiera utfasningsämnen och utfasningsprodukter med hjälp av säkerhetsdatablad. Gemensam diskussion

14.00    Var finns utfasningsämnen?
Genomgång av ämnen och ämnesgrupper som bör fasas ut.

14.45    PAUS 

15.00    Substitution:
Alternativ och principer baserade på ämnesegenskaper

15.45    Substitution:
Arbetsgång och checklistor. Tillämpning av produktvalsprincipen.

16.30    Avslutande diskussion och reflektioner

17.00    Avslut

Kursinformation

Datum: 12 maj 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare


Olof Svensson

Olof Svensson är kemikaliekonsult på  Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

Fler kurser för dig!

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.