söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Mäta och värdera social hållbarhet

Social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den individrelaterade sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Du får även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera det sociala värdet.

Social nytta kan ta sig uttryck på många sätt, exempelvis genom en förbättrad hälsa hos medarbetare eller patienter, ökad tillfredsställelse, glädje eller social tillfredsställelse hos kunder, eller ökad livskvalitet hos medborgare. De allra flesta organisationer, oavsett sektor, har en affärsmodell eller verksamhet som bygger på att just social nytta ska skapas, men få har verktygen för att mäta och förstå om det arbetet är resurseffektivt, det vill säga om den totala nyttan faktiskt överstiger kostnaden.

Under denna utbildning får du lära dig att förstå den här typen av resurseffektivitet på ett djupare plan, med hjälp av styrverktyget Värdeskapandekedjan. Du får inblick i de olika komponenterna i Värdeskapandekedjan, hur de kan användas och vilken roll de kan spela i din organisations styrmodell. Syftet är att ge dig kunskap om hur du kan mäta social nytta, som du kan börja tillämpa direkt när du kommer tillbaka till din organisation.

Vill du veta mer om Värdeskapandekedjan som koncept – se denna film>>

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Vad värdeskapande och social nytta är
– Vilka grundläggande principer som behöver ligga till grund för mätning av social nytta
– Vilka komponenter som tillsammans utgör värdeskapandekedjan, och vad var och en av dessa innefattar
– Hur social nytta kan värderas med hjälp av pengar
– Hur mätverktyg som fokuserar social nytta kan integreras i den totala styrmodellen, och mer specifikt vilken roll de ska ha i den totala styrmixen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den här utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom den privata, offentliga och sociala sektorn som behöver mycket information om den eventuella sociala nytta som verksamheten bidrar till internt och extern. Utbildningen är särskilt relevant för bland annat:
– affärs- och produktansvariga
– hållbarhets- och CSR-chefer
– miljö- och hållbarhetssamordnare
– hållbarhetsstrateger
– ekonomer
– affärsutvecklare
– verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att deltagarna efter utbildningen ska:
– ha kunskap om relevanta verktyg för att mäta och värdera social nytta
– ha en grund för hur det egna mätsystemet kan utvecklas för att tydligare mäta och värdera social nytta
– förstå vikten av att integrera mätverktyg för social nytta i den totala styrmodellen

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion – värdeskapandekedjan som verktyg
– Presentation av kursen och kursdeltagare
– Introduktion av de grundläggande principer för att mäta social nytta
– Introduktion av de sex komponenterna i värdeskapandekedjan – resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande

09.45 Resurser och aktiviteter
– Beskrivning av innebörden av de två inledande komponenterna i värdeskapandekedjan samt vilken roll de spelar i kedjan som helhet
– Introduktion till övningarna under dagen

10.15 PAUS

10.30 Prestationer och effekter
– Tydliggörande av den viktiga skillnaden mellan prestationer och effekter
– Presentation av viktiga aspekter i mätning av effekter
– Övning om mätning av effekter

12.00 LUNCH

13.00 Prestationer och effekter (forts.) 

14.15 PAUS

14.30 Värdeskapande
– Hur värdet av social nytta kan mätas med hjälp av pengar
– Övning om mätning av värdeskapande
– Beskrivning av Skandias Idéer för livet-modell som är ett verktyg för att mäta och värdera social och ekonomisk hållbarhet, bland annat för att få ett ökat fokus på förebyggande insatser

15.30 Påverkan – den del av effekterna och värdet som inte beror på aktiviteterna
– Presentation av de tre underliggande fenomen som påverkan utgörs av
– Övning om mätning av påverkan

16.15 Styrmixen som kärnan i organisationens styrmodell
– Presentation av innebörden av styrmix och hur mätning av social nytta behöver integreras i den

16.30 Avslutande reflektioner
– Illustrationer av hur det totala värdeskapande och resurseffektiviteten kan presenteras
– Introduktion till värdeskapandekartan som är ett verktyg för att kommunicera hur resurser omvandlas till effekter och värdeskapande
– Avslutande tankar om vilka roller värdeskapandekedjan kan ha i en organisation
– Deltagarna reflekterar om utbildningsinnehållet i förhållande till sin egen verksamhet

17.00 Avslut