Vanligt med korruption inom bygg enligt branschen själv

Av de som är verksamma inom byggbranschen tror 71 procent att det förekommer korruption. Det visar en ny enkät bland yrkesverksamma i byggbranschen som Konkurrensverket har genomfört.

71 procent av de som är verksamma inom byggsektorn tror att det förekommer korruption i branschen. Av dessa tror 29 procent att korruption förekommer ofta eller alltid. Det visar en enkät som Konkurrensverket har gjort bland yrkesverksamma i byggbranschen.

Enkäten visar också på en utbredd uppfattning om att det finns karteller inom den egna branschen. 49 procent tror att det förekommer karteller, varav 22 procent tror att karteller förekommer ofta eller alltid. Samtidigt är det bara 11 procent som känner till att man kan få så kallad eftergift, vilket innebär att den som deltar i en otillåten kartell kan erkänna och på så sätt slippa påföljder.

Konkurrensverket har även riktat en enkät till upphandlare, som visar att tre av tio upphandlare har sett tecken på konkurrensbegränsande samarbeten. Konkurrensverket menar att de två enkäterna ger en sammantagen bild av att både leverantörer och upphandlare tror att det finns osund konkurrens i byggbranschen.

Byggbranschen är särskilt utsatt för korruption enligt Konkurrensverkets erfarenhet, men det gäller även andra branscher som till exempel konsultverksamheter. Den svenska myndigheten konstaterar emellertid i en ny rapport att det inte går att dra några säkra slutsatser om att vissa branscher är särskilt utsatta för korruption. Konkurrensverket skriver i rapporten att inslag av korruption kan förekomma i flera, eller kanske till och med alla, branscher.

Konkurrensverket meddelar att resultatet från enkäten kommer användas som grund för riktat förebyggande arbete kring korruption. Bland annat planerar myndigheten att arbeta med information och utbildning om konkurrensregler och eftergiftsprogrammet.