WWF använder scenarioanalys för att bedöma investerares klimatarbete